سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر2• سیستمهای متعارف (Conventional )
از قدیمیترین انواع سیستمهای اعلام آتش سوزی است که علی رغم تغییــرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم مکانی را که از نظر آتش سوزی می خواهیم حفاظت کنیم با مناطق مشخص می کنیم تا در صورت بروز آتش سوزی بتوان محل آتش سوزی را سریعتر تشخیص داد که به هر کدام از این مناطق یک زون (zone) گفته می شود
اغلب زون های Conventional از سیستم two- wire به همراه یک مقاومتEOL ( END OF LINE) استفاده می کنند.