اجزای سیستم اعلام حریقتابلو کنترل مرکزی: تابلو کنترل مرکزی ضمن بررسی کلیه ورودی ها، کلیه تجهیزات خروجی را نیز کنترل می کند و توان الکتریکی کلیه بخشها را تأمین می کند منبع تغذیه اصلی تابلو کنترل از نوع A.C و منبع تغذیه اضطراری ان از نوع D.C (باتری) است.
انواع اشکارسازها و شستی های اعلام حریق، تجهیزات ورودی تابلو کنترل محسوب می شوند
اژیرها، چراغهای هشدار، رله های فراخوان اسانسور، تجهیزات خروجی تابلو کنترل محسوب می شوند
انتخاب تابلو کنترل مرکزی تابلویی است از نوع سیستم انتخابی، اندازه ساختمان، کاربری تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و خروجی اعلام حریق.
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع حریق در انها کمتر است و در عین حال رفت و امد پرسنل نگهداری و کنترل ساختمان در انجا بیشتر باشد.