1- دتکتور دودی ( Smoke detector ) : نوری (photo electric ) یونیزاسیون (ionization)سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر
2- دتکتور حرارتی ( heat detector) : الف Fixed tem ( مبنا با درجه ثابت) ب Rata of rice ( مبنا بر اساس افزایش ناگهانی)
3- دتکتور شعله (flame detector)
4- دتکتور مونوکسید کربن (Monoxid carbon detector )
5- دتکتور ترکیبی ( دود و حرارت) ( Multi- sensor alarm )
بعد از تشخیص آتش سوزی و اعلام به مرکز کنترل پنل توسط خروجی های رله می توان دستور اطفاء حریق ، تماس تلفنی، هشداردهنده های عمومی یا آژیرها و....... را فعال نمود.
حال به معرفی این دو نوع کنترل پنل های متعارف (Conventional) و آدرس پذیر (Addressable) می پردازیم.