عملکرد تابستاني پکیجهنگامي که مصرف کننده يکي از شيرهاي آب گرم را باز ميکند فرمان روشن شدن مشعل از طريق ميکروسوئيچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونيک صادر شده آب گرم مصرفي با بهره گيري از مبدل حرارتي ثانويه پوسته و لوله به صورت فوري تامين مي شود با بسته شدن اب گرم مصرفي بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.